نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
سعید شادکام
سلام

مو سندی داروم که نشون می ده تمام سرویس های جاسوسی دشمن تمام وبلاگ های ما ایرانی ها رو رصد می کنن ، آمار می گیرن...

و با تمام همسنگرانم ، پیمان بسته ایم در صورت هک کردن ، سنگرامون توسط دشمن ، در ازای اون دو سنگر دیگر افتتاح کنیم...

imam khomeini:we stand -up to the end
امام خمینی ره : ما تا آخر ایستاده ایم...


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

اونا از ما دقیق تر هستن، تو این کارا... ماها لا لاییم !! لا لا
تاریخ:-592,1,-58|11:49