نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
hyper 100
موووووووووووههههههههههههههام -----> سيخ
<<<>>>>>>>>>>
ننننننننننن ووووووووووو ش
تاریخ:-605,1,-635|15:14
رفتند پرستو نفسان صد افق و باز؛
من در خم و پیچ سفر نافه و چینم..

آقا جلیل..
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
واقعا ... همینه ...
اگه آخرت رو درک میکردم... مثل آقا جلیل، دل میکندم
ایثار و از مال گذشتگی! از رفاه گذشتگی ! از حرام و لذت گذشتگی! از مقام گذشتگی ! مقدمه ی از جان گذشتگی ست
خدایا، مهر دنیا را از دلم خارج و روحیه ی خدمت گذاری بمن عطا فرما... تا مثل شهدا شوم
تاریخ:-600,1,-331|00:07