نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
تو سوراخ !!؟؟
خیلی طلبکاری!!! خدا میدونه تو جنگ تو کدوم سوراخ بودی
سلام ... من غلط بكنم ... مگه چكاره ام ... چه طلبي !!؟؟ من تا باشم بدهكار شما خوبان و ايثارگران هستم ... صحبت من نيست، روايت از شهداست، كه همه بدهكارشون هستيم وهر چه داريم از شهداست
البته حسب غريضه و حفظ جان بنا به دستور بايد گاهي طرف سوراخ رفت !! مگه ما فرشته بوديم كه به سوراخ توجهي نداشته باشيم!!؟؟ مهم اين است كه در سوراخ نبايد ماند!!!!! بدنبال سوراخ نبايد بود !!!!! اما اگر گاهي نياز بود كه نميشه نرفت!!!!! اين را هم شرع مقدستاييد ميكند و هم عقل سليم !!!!!ه
ببينمتون
تاریخ:1392,6,21|02:41