نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
تنها
سلام
استاد شما سرورین.شکسته نفسی می فرمایید.
واقعا این حرفتون رو قبول دارم که باید از کارهای خوبمان توبه کنیم،به قول شما البته اگر داشته باشیم.
امیدوارم این قبول داشتنم به باور قلبی برسه و در عمل خودشو نشون بده.
خدا آخر و عاقبت ما رو ختم بخیر کنه.از این جمله که گفتین قیامت معلوم میشه ترسیدم.
التماس دعا فرمانده
>>>>>>>>>شهید علی عاصمی: بترسید از گناهانی که به حساب نمی آورید
تاریخ:-600,1,-635|03:55