نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
yaali
واقعا ببین حاجی خدا چطور آدمها را امتحان میکنه!!!!!!!!!!پناه به خودش!
بخدا حاجی مو که ای یارو رویانیان میبینوم همی جوری مومانم که چطو شد که ایطو شد!
>>>>>>>>>>> پدر مقام و پول بسوزه
رویانیانی که قبلا میدیدوم ، با این رونانیان ، از این رو به اون رو شده ، حیف شد
اینها همه نتیجه لقمه است
تاریخ:-592,1,-1000|20:54