نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
محمدرضا(گردان نوحی)
سلام - یک اربعین است که زمین و زمان در تیرگی خفته است و از نوازش دانه های درشت آفتاب بی بهره. در این 40 روز ، یک قرن دلتنگی و اندوه بر قافله عاشوریان فرود آمده است و هنوزمن غرق در بازیهای کودکانه از شنیدن فریاد هل من ناصر حسین علیه السلام ناتوانم و با این کلمات خوب ، خوب بازی میکنم همان که حسین علیه السلام فرمود : الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم
علیک سلام
ناتوانی از من است ... باید تمرین کنم... تا ورزیده شوم

جای شکرش باقیست! که با کلمات خوب، خوب بازی میکنم... اگه با کلمات بد!!! خوب بازی میکردم!!!!!!چی

امید که بیان کلمات خوب، با توجیهات شرعیه و انحرافیه و دکتر شرعتیه تعطیل نشود...کلمات خوب. عمق داده شود... تا زمینه ی عمل گردد

قدم اول ایمان... اقرار به زبان است... بعد عمل
تاریخ:-600,1,-970|16:25