نظر شما:
نام:
نظر:
نظرات ثبت شده
تقدیم به شما
عمر بگذشته ما باز نگردد هرگز
انتهاییست که اغاز نگردد هرگز
از گذرگاه جهان ,خلق جهان می گذرد
زان همه رفته،یکی باز نگردد هرگز
نکند وسوسه نفس،اثر در دل پاک،
سنگ با ایینه دم ساز نگردد هرگز
بنده ی همت انم که چو مردان خدا
گرد بخل و حسد آز نگردد هرگز
مغفرت گر طلبی ،طاعت حق باید کرد
این گره جز به عمل باز نگردد هرگز
سلام... همه همين است....این گره جز به عمل باز نگردد هرگز
تاریخ:1394,1,5|20:38