درس 12؛ فتح خرمشهر 

فتح خرمشهر، کاری مافوق مادیت بود

 خدا ، خرمشهر را آزاد کرد

 واقعیتی  که به عینیت در آمد و بتصویر کشیده شد

چشمهای مادی هم آن را دید و همه متعجب شدند، تمام قدرتها وحشت کردند

ایران بدون آمریکا، ایران مستقل، ایران تنها ... چطوری خرمشهر را پس گرفت

طرح دفاع بیست ساله ی ارتش عراق از خرمشهر  در هم شكسته شد

اين پيروزي ميسر نشد..مگر در سايه توكل به خدا. باور داشتن وعده ي الهي...مقاومت و اطاعت

یادمان نرود

آن روزی که دشمن درخانه ی ما بود، جانو مالو و امنیت ما در خطر بود

خاموشیهای چندین ساعته ی تهران،و اکثر شهرها، موشک بارانها، مشکلات بسیار زیاد، نگرانی ها، دلهره ها، کشته شدنها، نقص

عضوها، بی خانمان شدنها، آوارگی ها، غم و اندوه از دست دادن همه چیز، حقارت در نزد دنیا، ناامید ازهمه جا، هیچکس به داد ما

نمیرسید

خدا ما را از آن ضعف، به اوج عزت و اقتدار رساند و دشمنان ما را ذلیل کرد