درس11 ؛  تربیت عملی

شنیداری ، دیداری

یکی از فلسفه های وجود، پیامبر ، امام، الگوی عینی و عملی پیش چشم امت است

به آنها که از جنس خودت و در کنارت هستند، نگاه کن و پشت سرشان راه بیفت

هم بشنو  و هم ببین  ****  تئوری ، عملی

دیگه بهانه نیاری و نگو نمیشه

اگر مثل اونا نمیتونی باشی، در راه اونا باش

ترویج فرهنگ ایثار و اخلاق اسلامی در جبهه، بیشتر دیداری بود، تا شنیداری

فرماندهان شهید، چیزی را از نیروها میخواستند ، که خودشان عامل بودند

سال 1362 ، منطقه ی فکه، نحوه خوابیدن روی سیم خاردار

آقا جلیل محدثی فر، مسئول آموزش واحد تخریب بود

هر تمرینی را اول خودش جلو نیروها انجام میداد، بعدا از نیروها، انجام دادن آنرا میخواست  

جبهه، مملو از عمل بود، دانشگاه انسان سازی بود

هر کس عاشق شد ، دید و عاشق شد

آقا جلیل، با رفتارش، بچه ها را به کار خوب  امر و از تخلفات  نهی میکرد

 در تیر ماه سال 1366 در منطقه ی غرب، شهر ماووت عراق، مزد زحماتش را گرفت

مزارش در گلزار شهدای بهشت امام رضا علیه السلام، بلوک 30 ردیف 80 شماره 12