نشاط 5 ؛ نفربرهای سفید یخچالی

شهید هادی اخباری، بچه ی منطقه ی طلاب مشهد

عضو واحد تخریب، گروه انفجارات

توی جبهه هم خیلی کنجکاو  و فعال بود، دیر آمد و خیلی زود رفت

گروه لینچان ، مستقر در کوههای طرقبه مشهد

هادی در حالی که شکار تو دستاشه، نمدونم کبکه ، چغوکه (گنجشک) ،بالا گرفته