الگوی ؛ 27                                                   روایتهای فابریک

آقا جلیل، فرمانده گردان غواصی یاسین، معلم عملی اخلاق، عارفی شجاع، برادری دلسوز

در یک کلام ؛ آقا جلیل ، مرا آدم کرد

فاش میگویم و از گفته ی خود دلشادم  ***   بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم

طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق  ***  که در این دامگه حادثه چون افتادم 

 من ملک بودم و فردوس برین جایم بود  ***  آدم آورد در این دیر خراب آبادم

نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست  ***  چکنم حرف دگر یاد نداد استادم

میخورد خون دلم مردمک دیده سزاست  ***  که چرا دل بجگر گوشه ی مردم دادم