درس 14؛ افتخارم بسیج

من که دارم در گدایی گنج سلطانی بدست  ***  کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم

سال 1360 بسیج کاشمر

از راست آقای حسین خواجوی.حسین فروغی. خودم . عباس نژاد