الگوی14 ؛  امام خمینی، معجزه ی قرن

      حقیر با همین بضاعت اندک و با همین نگاه کوتاه خودم، به این رسیدم که

عظمت و بزرگی امام

کرامتها و توفیقات بزرگ ایشان ، در یک چیز است ولا غیر

او فقط برای خدا کار کرد

از شبی که درغربت تبعید شد و تا روزی که تمام ایران میگفتند: خمینی

هیچ فرقی نکرد

رمز این عظمت و بزرگی روح ، در یک چیز است 

باور کردن ؛ توحید ، معاد و  رسیدن به هدف خلقت 

کمال انسان، میسر نگردد ، مگر در رسیدن به این باور. از مرحله ی حیوانیت عبور نکند، مگر به این معرفت

خدا ، بهشت ، سعادت ، آرامش... در آنسوی دنیاست

امام ، اسیر دنیا نشد  

امام ، نخورد ...همین

یک کلمه ست

 از اول طلبگی تا مرجعیت و رهبری و تا فرماندهی کل قوا ، خمینی بود و خمینی ماند

بیدار شو ای یار ازاین خواب گران  ***  بنگر رخ دوست را، به هر ذره عیان

تا خوابی، در خودی خود پنهانی  ***  خورشید جهان بود زچشم تو نهان