الگوی 15 ؛ در ادامه الگوی 14

 یکی از مهمترین دلائل موفقیت امام در تمام عرصه ها، اعم از

خودسازی ،  کسب علم و معرفت، مرجعیت ، سیاست، پشت پا زدن به لذات بود

نخوردن ، به معنی واقعی کلمه بود

این "نخوردن"  شاید اولین دستور مستقیم خدا، به آدم بود، که گوش نداد و خودش را بیچاره کرد

تمام پیامبران و امامان آمدند، که انسان را به جای اول خودش برگردانند

ای بشر ، نخور

تمام دعواها ، از روز اول  بر روی این  کره خاکی، سر همین بوده  و هست و خواهد بود

اگردقت کنید، ریشه ی تمام گناهان همین علاقه ی به دنیاست

کدام پیامبر و امام و حتی کدام بزرگ، توانست با غرق شدن در لذات و رفاهیات، بر فکر مردم  تاثیر بگذارد و به حق دعوت کند

و کدام آدم ، توانست با حب دنیا، طعم انسانیت و خدمت را بچشد

ازهستی خویشتن رها باید شد   ***  از دیو خودی خود جدا باید شد

آنکس که به تن پروری خود سرگرم است ***  کی راهی  راه انبیاء خواهد شد

عزت انسان، در ترک دنیاست، در نخوردن است! نخور، نمیمیری که ! زنده میشی ! نورانی میشی ! قوی میشی وعزیز ... مثل امام 

************************************************ 

با من باشید این بحث ادامه دارد، ایام خوبیست، ماه رجب، شعبان و بعد هم رمضان، ماه ویژه

تمرین نخوردن