نشاط ؛ 12 

کاشمر ، امام زاده حمزه ، باغمزار

 

سال 1360

نشاط وعیش و جوانی  چوگل  غنیمت دان  ه