نشاط 16 ؛

از قیل و قال مدرسه  حالی  دلم گرفت  ***  یکچند نیز خدمت معشوق  میکنم

از نامه ی سیاه نترسم که روز حشر  ***  با فیض لطف او  صد ازاین نامه  طی کنم