الگوی 21 ؛  گزارش 5  از قرارگاه شهید وزین

محراب  حسینیه  واحد تخریب

----------------------------------------------------------------------------------------

من ترک عشق شاهد و ساغر نمیکنم   ***   صد بار توبه کردم و دیگر نمیکنم

باغ بهشت و سایه طوبی و قصرو حور   ***   با خاک کوی دوست برابر نمیکنم

شهیدان، قاسم واسعی. مهدی سورچی . سید مومن . محمدرضا رنجبر

----------------------------------------------------------------------------------

در خرابات مغان نور خدا میبینم  ***  این عجب بین، که چه نوریست  زکجا میبینم

شهیدان  حسن آزمون. علیرضا نورالهی . حسن عامری. سید رضا رضوی

--------------------------------------------------------------

در خرابات مغان  گر گذر افتد بازم   ***   حاصل خرقه و سجاده  روان در بازم

بعد از عملیات بدر سال 1364

فرمانده بسیجی  و مخلص لشکر 21 امام رضا علیه السلام، برادر اسماعیل قآنی

******************************************************

مرا می بینی و هر دم  زیادت میکنی دردم   ***   ترا می بینم و میلم زیادت میشود هر دم

بسامانم نمی پرسی، نمی دانم چه سرداری   ***   بدرمانم نمی کوشی نمیدانی مگر دردم 

نه راهست اینکه بگذاری مرا برخاک و بگریزی   ***   گذاری آر و بازم پرس  تا خاک رهت گردم

از راست ، نفر دوم شهید محمدرضا فرشچی. غواص شهید مصطفی کاظمی. کربلایی حسین نورانی

نشسته ، شهید سید حامد مسکون . شاد روان جواد نظری

سال 1364

*****************************************************

تا شدم حلقه بگوش در میخانه ی عشق   ****   هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم

 محراب حسینیه  تخریب - سال 1390

 دیدید ، چه بوده است ؟؟؟!!! حال ببینید چه شده است !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  ه

بیاد یارو دیار  آنچنان بگریم زار   ****   که از جهان  ره و رسم سفر براندازم

 

خرم آنروز کزین منزل ویران بروم   ****   راحت جان طلبم وزپی جانان بروم