الگوی 23 ؛ گزارش 7 ، قرارگاه شهید وزین

آبدارخانه ، محل ظرف و ظروف غذا . صندوقهای بزرگ چوبی،نگهداری یخ. سلف غذا

بعد از اتمام ساخت حسینیه، جای خالی یک آبدارخانه احساس شد

این بود که، پس از تصویب فرماندهی، کلنگش را زمین زدیم

 

از راست نفر اول، حاجی آخوندی فرمانده واحد- نفرسوم شهید غلام اسدی، نفر چهارم خودم،نفرششم شهید سعیدی نجات،هفتم شهید هادی عباسی

از چپ نفر، جانباز محمد خلیل نژاد-شهید محسن نوکاریزی- پاسدارشهید محمد حسن موحد

شهید علی وکیلی ، اوستا بنا، بالای داربست- شهید مجید غفوری ،عمله، با زیرپوش که دستش رو بالا برده

من ترک عشق و ساغر نمیکنم   ***   صدبار توبه کردم و  دیگر نمیکنم

باغ بهشت و  سایه طوبا و قصرو حور   ***   با خاک کوی دوست  برابر نمیکنم

در آرزوی خاک در یار  سوختیم