الگوی 24 ؛ گزارش 8  آخرین روایت ، از قرارگاه شهید وزین

مقر  واحد تخریب لشکر 21 امام رضا علیه السلام

عابدان آفتاب  از دلبر ما  غافلند

فرمانده شهید رضا نظافت - فرمانده ی جبهه ی جنگ سخت دیروز و جبهه ی جنگ نرم امروز ،حاجی آخوندی -سال 1364

آقا جلیل ایستاده ، محسن نوکاریزی نشسته--- هر دو شهید  ---- سال 1364

 زمستان - سال 1376 

اسفند ماه سال 1390

می فکن برصف رندان  نظری بهتر ازین   ***   بر در میکده  میکن  گذری بهتر ازین

آنکه فکرش گره از کار جهان بگشاید   ***   گو در این کار بفرما  نظری بهتر ازین