الگوی 26؛  مریدان ره عشق

برغم مدعیانی، که  منع عشق  کنند   ***   جمال چهره ی تو، حجت موجه  ماست

سر ارادت ما ؛ داستان حضرت دوست   ***   که هر چه بر سر ما میرود، ارادت اوست

تو خود وصال دگر بودی  ای نسیم وصال

شهید هادی اخباری،  برادر جانباز محمد خلیل نژاد

************************************************

شمه ای از داستان  عشق شور انگیز ما   ***   این حکایتها که از فرهادو شیرین کرده اند