شلیک 27؛  ضدولایت فقیه

سلام

یه سئوال 

اگه ماشین شما یه تصادفی بکنه، گلگیرش، سپرش، یا یه جاییش ضربه ای بخوره، خراب بشه، آیا میندازینش کنار؟؟ دیگه ازش استفاده نمیکنین؟؟ ماشین، مثال بود!! آیا با هر وسیله ی دیگه همینجور برخورد میکنید؟؟؟ مسلما نه

گلگیر،که چه عرض کنم!!! اگه ده تا ملق هم بزنه، از ته دره بیرونش میآریم، اتاقشوعوض میکنیم و

کاش، با آدما هم حداقل مثل همین وسیله ها برخورد میکردیم !! کاش

هر چی میگه : من ضد ولایت فقیه نیستم !! میگه : چرا، هستی ! گرمی، نمیفهمی

-------------------------------------------------------

توی جبهه رزمنده ی خون آلود روی برانکارد بیهوش افتاده بود، تخلیش کردن عقب

امدادگر ناشی ، تا چشمش به او افتاد ، دید تمام لباساش پر خونه ، بدون معاینه ، طرف سردخونه بردش !! مسئول اونجا که آدم با درایتی بود، ظاهربین نبود، با یه نگاه فهمید، مجروحه ، نه شهید .... رو کرد به امدادگر : چرا یه معاینه ای نکردی؟ همینکه دیدی لباسش پرخونه ؟!  مجروح رو تحویل سردخونه میدی، بی رحم !! امدادگر ناشی گفت

آخه ممکنه شهید شده باشه !! بدنش هنوز گرمه نمیفهمه

برا خنده و بیان مطلب در قالب مثال بود

------------------------------------------------

 شخص ولی فقیه ، میفرمایند

به هر کسی تا یه اعتراضی میکنه، نگید: این ضدولایت فقیه ست

اما کو گوش شنوا ....  دوستان احمق ... همراه با دشمنان دانا ، چیکار که نکردن! شما بهتر میدونید

 ازدست این امدادگرهای ناشی، به تنگ آمدیم، تاریخ به تنگ آمده!هر چی میکاریم، لگدمال میکنن

هیچ کاریشم  نمیشه کرد ،میدونی بریچی نمیشه کاری کرد ؟؟ یا نمیدونی ؟؟

اگه میدونی که خب ! اگه نمیدونی ! برو بدون ! آخه، نمتونم بگم ! جیگرشو ندارم

تو خودت حدیث مفصل رو بخوان

بنده ی خدا ، سید اولاد پیغمبر، چی که از دست این امدادگرهای ناشی نمیکشه

چه مجروحی رو تحویل سردخونه دادن ،با یه تنفس! با یه درمان سرپایی، خوب میشد ! ولی 

و علی مظلوم و ائمه معصوم ... چی که نکشیدن

استخوان در گلو ... خار در چشم