شلیک 30؛ پیامک 2 ، تحریف حدیث

شهید مطهری ، ما انسانها سه نوع عبادت داریم

عبادت بدنی، مثل نماز خواندن و روزه گرفتن

عبادت مالی، مثل زکات و خمس و انفاقها

عبادت فکری، که نامش تفکر است و تفکر، برترین نوع عبادتهاست

چه ظریف و لطیف، داره نمازو میزنه !!  نماز،عبادت بدنیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هیچکس نیست بپرسه، اولا،کجا شهید مطهری اینو گفته  !!!!!ه

دوما ، هر حرفی ، از هر کسی ، باید با آیات قرآن، در تناقض نباشد .... معیار در همه چیز، کلام خداست

حتی امام معصوم میفرمایند: اگر کسی از قول ما حدیثی را نقل کرد که با آیات قرآن، اختلاف داشت، نپذیرید

متاسفانه تو این زمونه با این وسایل ارتباط جمعی، هر حرفی، از هر کسی ، در جامعه نشر میشه !! کسی هم نیست، یه چیزی بگه

با کسی که این پیامو فرستاده بود، تماس گرفتم

گفت : برا من اومده !! من هم برا شما فرستادم !! همین !! خودت نخوندی ؟ دقت نکردی ؟......یه قدری فکر کن!! هر پیامی برات اومد ! نشر نده ! الکی در گناهی شریک نشو !!!  توضیح که دادم ، به اشتباهش پی برد

بصیرتی که میگن ، اینجاها به درد میخوره