شلیک 32 ؛ پیامک 4 ، مفسران بی نام، شاعران نادان

چه تعبیری خدا در نقطه دارد

که تفسیری جدا هر نقطه دارد

به تعداد بهار عمر زهرا س

همین اندازه کوثر نقطه دارد

سوره کوثر 18 نقطه. 18 صلوات نثار حضرت زهرا س کن و این پیامو بفرست به دیگران تا میلیونها صلوات نثار ام ابیها شود

التماس دعا

-----------------------------------------

ما رو مشغول چه اراجیفی میکنن !!! حضرت را با آن همه علم و معرفت، چطوری معرفی میکنه

چون طرف سواد نداره، معلومات نداره، تحقیق نمیکنه ، رو به اینطور چیزایی که معلوم نیست، ریشه اش از کجاست، میاره

اما

به نظر من تمام  اینا  ریشه ی صهیونیستی و انگلیسی داره

ما رو سرگرم و دلخوش به همینا میکنن، تا به دنبال اهداف بلند حضرت نباشیم

حالا اگه سوره کوثر هفده نقطه میداشت، چی میشد ؟؟؟

چه فرصتهایی صرف اینجور چیزای بیخود میشه

چطوری میگردن ! میچرخن ! اینا رو پیدا میکنن !!!! خیلی غرض و مرض  پشتش خوابیده!!ه