الگوی 31 ؛

سئوال مرسوم  از بسیجی ها  توی جبهه، این بود که

برادر، انگیزه ی شما از آمدن به جبهه چی بوده

عنصر انگیزه  و نیت ، در جبهه

تحمل سختی ها ، دربدریها ، جراحتها ، اسارتها همه در سایه ی نیت بود

نیت، هر چه خالص تر........ مقاومت و کارایی بیشتر

در نتیجه اجر و پاداش بیشتر

برادر، هدف شما از گرفتن روزه !!  منظورم تحمل، همین گرسنگی و تشنگی !!! چیه ؟؟؟

-------------------------------------------------------------------