الگوی 32 ؛  ا س لا م مظلوم 

تمام اذکار و اعمال عبادی باید درفکر ونگرش تاثیر بگذارد، جهان بینی را خدایی کند، سپس در رفتار و کردارتبلور یابد

اعتقادات، ریشه ... اعمال عبادی، شاخ وبرگ ..... و اخلاق، میوه ی درخت ایمان است

فکر خوب در سر !! ذکر بر لب !! باید تبلور در رفتار یابد

اعمال و آداب معاشرت با اجتماع ، برابر همان اذکار باشد

افکار در سر، محصور و تلنبار نشود و زبان دائم در دهان به اذکار بچرخد!! اما رفتار، خلاف اذکار و افکار باشد

مهمترین مرحله، سخترین مرحله،   مرحله ی "عمل"  است

شهیدان، عامل ترین بودن

----------------------------------------------------