عبرت 22 ؛  فکر . تعقل

چرا یه بار از خودم نمیپرسم!! این چه مسلمونی ست که دارم 

من با خودمم روراست، نیستم، به خودم دروغ میگم!!! ه

فقط با زبان اظهار ارادت !!!!!  خالی بندی !!!! فقط میگم : دوستت دارم

خدای مهربون، دوستت دارم!!!همین 

همین حرفایی که تو نماز میزنم، ایاک نعبد ، ایاک نستعین ... واقعا راست میگم ؟؟؟؟؟

این ماه، فرصت خوبیه ، تا یه قدری فکر کنم !!!! فکر

همونی که یه ساعتش، به هفتاد سال عبادت از روی بی فکری می ارزه

چرا این نمازی که تنهی عن الفحشا و المنکره ، تاثیری در من نمیزاره !! منو از منکرات، بدی ها دورم نمیکنه

اشکال از منه ! یا از نماز ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

-------------------------------------------------------------------------------