شلیک 35 ؛ ا س لا م مظلوم

آیا از خودم پرسیدم

چرا اسلامی که، کاملترین دین است، تمام احکامش برابرعقل و فطرت پاک آدمی ست

نتونسته احکامش رو در دنیا جاری کنه

واقعا چه موانعی بر سر راه بوده که با گذشت سالیان سال، متاسفانه مسلمونا هم به لحاظ کیفی و هم کمی در اقلیت موندن

چرا اسرائیل، نطفه ی نامشروع، غده ی سرطانی... که هیچی از خودش نداره، امروز در قلب اسلام نفوذ کرده

چرا مسلمونا با این همه قدمت، تاریخ و منابع عظیم ثروت، زیر بلیط قدرتهایی باشن، که با پول خودشون قوی شدن

این مصیبت را به کجا ببریم، که سران کشورهای اسلامی، با دشمنان اسلام دست به یکی کردن و ملتهای مظلوم، نظاره گرند

با یه نگاه سطحی و عاقلانه ، میتوان پی به  ریشه های این مصیبت عظمی برد

عدم تحقیق در پذیرش دین

عدم باور و یقین در اصول دین

عدم تعقل و تدبیر

  و   بی امامی

نعماتی که ملت بزرگ ایران، در سایه ی آن به این عظمت و عزت رسیده اند

---------------------------------------------------------------------