عبرت 25 ؛ دین همین

همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن   ***   همه ساله حج نمودن، سفر حجاز کردن

زمدینه تا به کعبه  سر و پا برهنه رفتن   ***   دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن

بمساجد و معابد همه اعتکاف جستن   ***   ز ملاهی و مناهی  همه احتراز کردن

شب جمعه ها نخفتن  به خدای راز گفتن   ***   زوجود بی نیازش طلب نیاز کردن

بخدا که هیچکس را ثمر آنقدر نباشد    ***    که به روی نا امیدی  در بسته باز کردن

------------------------------------------------------------