عبرت 31؛ علی علیه السلام یک تفکر   

ضربت خوردن  اول مظلوم عالم، امام علی علیه السلام، فرق عدالت را شکست و امت اسلام رادونیم کرد

مظلومیت اسلام، به این است که، احکامش در بین ما مسلمونا مغفول مانده 

مظلومیت علی علیه السلام، در این است که، او را نشناختن!! نشناختیم !! حتی به اندازه ی خودمان

مظلومیت او ، فقط در شهادتش  نیست

دردها و غصه هایش بخاطر کوته فکری و جهل ، امت  است.... جهلی که هنوز هم ادامه دارد .... ه

و پیکره ی اسلام ، از این بی بصیرتی ها جریحه دار است

باشد که در این شبها ، بیشتر به عمق این مظلومیت دقیق شوم

از خود بپرسم

آیا من امروز در این مظلومیت شریک نخواهم بود ؟

چگونه باید فهمید !!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟

علی علیه اسلام، یک تفکر است ... یک اعتقاد است

من چقدر آن تفکر را میشناسم !!!  و با آن فکر علوی  زندگی میکنم ؟؟؟!!!!! ه

من چقدر تمایل به اجرای عدالت دارم ؟؟؟؟؟ چقدر مروج عدالتم ؟؟؟؟

ساده زیستی را، علیرغم تمکن مالی !! بخاطر رعایت حال پایین دستها، چقدر رعایت میکنم؟؟

نسبت به نگهداری و صرفه جویی در اموال بیت المال چقدر حساسیت دارم؟؟

خوب به کارهایم فکر کنم

نکند خدای ناکرده، ما به مظلومیت او فقط ، گریه کنیم !!! و او در آسمان، به جهل و غفلت ما غصه بخورد

امشب ، شب توبه ست، توبه ی نصوح... و تجدید پیمان

-----------------------------------------------------------