عبرت 32 ؛  علی کشته ی تیغ جهل

عزا عزاست امروز... روز عزاست امروز... فرق علی مظلوم ... از تیغ جهل ملعون... ازهم جداست امروز

------------------------------------------

فرق علی را تیغ جهل و نادانی و دنیاپرستی... شکافت

حب جاه و مقام، "حق"  را از صحنه ی اجتماع منزوی کرد

امت پیامبر، پای حق نایستادن ... تنبلی کردن ... به لقمه ای چرب، و چند روز حیات حیوانی، دلخوش کردن

با وجود اینکه علی را قبول داشتن ! اما چون اهل مبارزه و احقاق حق نبودن و ایمان قلبی نداشتن، به خانه ها خزیدن

گوش به حرف او ندادن

و بلایی بر سر امت اسلامی آمد، که هنوز چوبش را میخوریم و هر چه بدبختی بر سرمان آمده و می آید

ریشه اش رفاه طلبی و تنبلی ست

آفتی که همچنان گریبان گیر امت اسلام است

-------------------------------------------------------------------

آنقدر که کفر، در باطل خود محکم است، ما در حق خودمان نیستیم