الگوی 34  ؛ بهترین  جایگزین مستحب

آیت الله فاضل لنگرانی : بجای انجام مستحبات به مردم خدمت کنید

---------------------------------------------------

در اداره ای شاهد بودم ، فردی ظاهرالمذهبی، باطن الاجنبی ، درب اتاقش را میبست ، ارباب رجوع  معطل !!!!!! ساعتی را برا صرف صبحانه !!!!!  از نیم ساعت به اذان هم محل کارش را ترک میکرد

 این تقید معاویه صفتها ، به نماز " قبل " اول وقت ؟؟؟؟!!!!!! ه

شب قدر گواریش !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ه