عبرت 33 ؛ آفت های هر کس

گناهان ما ، مثل آفتهای گیاهان است

هر گیاهی،درختی، آفت خاص خودش رو دارد، ما هم هرکداممان درجایگاهی که هستیم، حسب علاقه وکششهای داخلی،ضعفهایی داریم

با وجود اینکه جسم ما، مشهود و ملموس است، اما هر کس سیستم بدنیش به چیزی حساسیت دارد، که دیگری ندارد

امراض ، رزائل اخلاقی و گناهان هم در روح و روان ما همینطور است

بعضی ذاتا از گناهی خوششان نمی آید ... ولی در گناهی دیگر اشتیاق دارند

شرایط سنی ، موقعیتهای اجتماعی و ذائقه ها فرق میکند

نوع گناه، یک روحانی، که همه تعظیمش میکنن

با یک اداری، که جلو میزش ارباب رجوع ، بالاجبار خبردار می ایستد

با یک دانشجو، که در شهری دور از وطن با تمام مشکلات ..... !!  درس میخواند

با یک طلافروش ، که حسب شغلش، صبح تا به شب ، مراجعاتش، مشتریانش اکثرا خانمهای نامحرم هستن! با اون کشاورزی که در بیابان چشمش نه آفتاب میبیند و نه مهتاب !!! نوع گناه و آفت هر کدام فرق دارد

دلمان را به ترک چهار قلم، گناه مشترک و شاخص، خوش نکنیم

همدیگر را به گناهان هم سرزنش نکنیم ، که اودرمقابل مرا، به گناهی که خود انجام نمیدهد،سرزنش میکند

به خودمان برگردیم، آیا همین که من نوع آن گناه را مرتکب نشدم !! تبرئه ام ؟؟

مثل پیره مردهای غافل از خود نباشیم ، که دائم جوان را سرزنش میکنن

از گناه خودش که غرق شده در حب دنیا ! در پول حرام ! درغرور و کبر، غافل است

در این شبهای قدر، فقط به خودمان فکرکنیم، انگشت اشاره رو به خودمان ! آفتهایمان را بشناسیم...و درمان کنیم

هر کس خودش میداند، کجای کارش اشکال دارد

-----------------------------------------------