شلیک 38  ؛  مسلمونای مغرور . غافل

یکی از ضعفها ، غفلتهای بزرگ ما مسلمونا اینه که

به محض رسیدن به یک پیروزی و قدری پیشروی ، در جبهه ای

مغرور شده و آن موفقیت، ما را بخود مشغول کرده و از تعقیب دشمن غافل میکند

نمونه :  جنگ احد .....  فتح خرمشهر

محار بحران و فتنه ی سال  88 که کمتر از جنگ هشت ساله نبود

و بالعکس

درهر جبهه ای که از دشمن شکست میخوریم !!!!! ه 

به جای شناسایی و بررسی نقاط ضعف خود و گرفتن عبرت و تلاش حداکثری برای جلوگیری از تکرار شکست

متاسفانه آن را به مسائل ماورایی و خدا ربط داده ، توجیه میکنیم

ضمن اینکه، گناه بزرگی بخاطر این تهمت بیجا، مرتکب شده ایم

ریشه ی این بدبختی ، عدم بهره گیری از قوه ی عقلانیت و عدم تفکر درفلسفه ی دستورات خداست

معنویتی پوچ، برای خود درست کرده ایم و تمام کوتاهی هایمان را به پای او میگذاریم

بدون در نظر گرفتن تقصیرها و تنبلی های خود، آن را مصلحت الهی ،تلقی میکنیم

این جهل و عدم معرفت ، ما را از اصلاح خود، باز داشته و میدارد

به امید روزی که آیات قرآن ، برایمان آیات زندگی شود و به میزان دقتی که در تجویدش داریم!!!!!!! ه

در عملش هم داشته باشیم 

-----------------------------------