شلیک 44؛ اظهار انزجار از دشمنان اسلام و پیامبر بزرگوار

امروزه دشمنان اسلام بطور علنی به میدان آمدند و شعارشان ، تفرقه بیندازحکومت کن! نیست

تفرقه بینداز ، نابود کن

مهمترین مقابله ای که جهان اسلام و در راس آنها مسلمونای ایران انقلابی، باید داشته باشند

محبت و همدلی با یکدیگر است

کار و تلاش شبانه روزی، در کشور امام زمان عجل الله، برای خدا، بزرگترین اظهار ارادت به پیامبربزرگوار است  

امروز جمعه ! بعد از نماز که در انظار شعار میدهیم

فردا شنبه ! با افکار به مردم  کار بدهیم

اشدا علی الکفار ... بدون  رحما بینهم ، ناقص است

اسلام ، انقلاب اسلامی ایران ، جنگ 8ساله و... در سایه ی رحما بینهم  پیروز شد

آن آدمهایی که جسمشان پشت خاکریزها در کنار یکدیگر بود و زیر آتش همچون دژی نفوذ ناپذیر 8سال ایستادن

چون دلهایشان ، افکارشان و اهدافشان ... با هم بود

با هم بودیم ... با هم بمانیم ... و با هم باشیم ... و به هم رحم کنیم  

------------------------------------------------------