الگوی 38 ؛ جهاد اقتصادی 

فرمانده کل... دیدبان تیزبین و دوراندیش

محور و ستون اصلی نظام

خارچشم بدخواهان ایران

سالها پیش با توجه به پیشروی و تحرکات دشمن، جبهه و خاکریز مقاومت را نشان دادند و فرمودند

شعارهای سال حلقه هایی بود، برای ایجاد منظومه کامل در زمینه اقتصاد

اصلاح الگوی مصرف

جلوگیری از اسراف

همت مضاعف و کار مضاعف

جهاد اقتصادی

تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

اینها را بعنوان شعارهای زودگذر مطرح نکردیم

اینها میتواند حرکت عمومی کشور را در زمینه اقتصاد ساماندهی کند

----------------------------------------------------------

بهوش

دشمنی که دیروز با مقاومت رزمندگان، در جبهه ی رزمی عقب رانده شد، امروز از جناحی دیگردرحال پیشروی ست

اگر چه بظاهر، تهاجم دیروز دشمن، از یک جبهه، بطور تمام عیار به عینیت درآمد!! ه

اما امروز، تمام آن تهاجمات علنی شده و از چندین جناح در حال پیشروی به سمت خاکریز ماست

بعد از ترورها ، تهدیدها ، تحریم ها ، با ایجاد تورم و بر هم زدن بازار ارز و اقتصاد 

 با تشکیک در افکار و باورهای دینی، که در سایه ی آن مردم سی سال و در راس آن، 8سال در جنگ ایستادن

بدنبال یک هدف میباشد

تسلیم شدن نظام و دست کشیدن از حقوق خود و آرمانهایش

جدا کردن مردم از نظام

شلمچه !! طلاییه !! فکه !! و چزابه ی امروز توی شهرهاست ... تو مغازه ها ... ادارات  ... خصوص تو

کارخانه ها   و  بازار است

آنها که غبطه ی شهدا را میخورن! بدانند که : جبهه ی امروز ، به مراتب سخت تر از دیروز است

قبول دارم ، خیلی سخته !! اگه سخت نبود که

جهاد اقتصادی ، نمیگفتن

و یا بهتر و ملموس تر اینکه

اگه همه ی کالاهای وطن ، درجه یک بود ، که خریدشان  "جهاد " نبود

شهدا جوون دادن ، من و تو پول بدیم ... جنس ایرانی بخریم ، خراب شد؟ یکی دیگه

 هر کی مردشه ! بسم لله