شلیک 51 ؛ ناگفته های جنگ به روایت فابریک در هشت روز

دفاع مقدس 7

در هر کشوری که بیگانگان به آن تهاجم میکنند، مهمترین موضوع دفع تجاوز است

آیا میدانستید

زمانی که ارتش بعث عراق، با 11 لشکر حمله ای تمام عیار از زمین .هوا و دریا به کشور ما آغاز کرد

دفع تجاوز در اولویت کارها نبود !!!!! ه

در کشوری که در طول 1300 کیلومتر خط مرزی آن رزمندگانش درگیر جنگ بودند

خیلی از دولتی ها در پشت جبهه ، در وظائف پشتبانی از جبهه کوتاهی میکردن 

و هیچگاه محاکمه و بازخواست نشدند !!!!!!!!!!!!!!!! ه

آیا میدانستید

زمان جنگ در عراق

پلمپ کانتینرهای امکانات ، که از بنادر و گمرکات وارد عراق میشد، در قرارگاههای نظامی ودر نزدیکی جبهه ها باز میشد

!!!!!!! اضافه و سر ریز آن به شهرها میرفت

و در ایران اسلامی !!! برعکس بود

امکانات از شهرهای بزرگ، تهران .... توزیع میشد و ته مانده ی بنجول آن به جبهه ها میرسید !!!!! ه

آیا میدانستید

در ایران

بچه های ما در زیر آتش خمپاره ها و تیر مستقیم تانکها، با سرنیزه و کیسه ی خاک سنگرهای محقر میساختن

و در کمال مظلومیت مقاومت میکردن

ومصالح، ساخت سنگر!! اعم از تیرآهن، میلگرد و سیمان ...صرف ساختن ویلاهای تفریحی! استخرو...میشد

اما درعراق

کارخانه ها، به وفور اولویت را به ساختن سنگرهای بتون آرمه برای جبهه ها داده بودن

رزمندگان مظلوم ما، برای یک تانکر آب مانده بودن! با بیست لیترهای پلاستیکی! که در هوای گرم، آب بوی نفت میگرفت، تدارک میشدن ! اما در شهرها تانکرهای آب، مشغول آبیاری فضاهای سبز بودن

باید گفت : در طول هشت سال جنگ، رزمندگان ما، بسیاری از ملزومات را از برادران عراقی، غنیمت میگرفتن

در پاسخ بسیاری از درخواستها، فرماندهان میگفتند: نداریم! بروید از عراقیها بگیرید