شلیک 56 ؛ فابریک، فقط شهدا

راه و مرام فابریک

فقط روایت سیره شهداست

کپی ، مپی.  اگر مگر.  اینجا در کار نیست

صراحت، صداقت، سلامت حاکمه

پای هرچی هم  گفته، میگه، و خواهد گفت، تا آخر وایستاده

وارد سیاسی بازیها ! جناح بندی ها ! باندبازیها !  گروه بندیها ! نمیشه

سیاستش عین دیانتشه

فقط تو اتوبان و شاهراه نورانی شهدا، بطرف کمال ابدی، با آرامش و اطمینان حرکت میکنه

به هیچ عنوان  وارد حاشیه ها، جاده های مال رو !!! که دزدان و راهزنان میرن!! نمیره 

مسیرش رو فقط از اشارات فرماندهی کل، پیدا کرده و با اطمینان میپیماید

بدنبال نان و نامی هم نیست، هر آبرو و عزتی که دارد، از صدقه ی شهدا و دعای خیر مردم عزیزست 

پرچمی که برافراشته، همه با عشق، با افتخار، حاضرن زیر اون جون بدن

خدایا ؛ این مدال روایتگری یاران شهیدم را، که علیرغم بی لیاقتی، اما با دعاهای شما خوبان و توجه شهدا، به سینه ی این حقیر زدند وحاضر نیستم با هیچ چیز این دنیا عوضش کنم. از من مگیر