شلیک ؛ 57  روح رفاه طلبی  

ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزشهای اسلامی هستند ،بخوبی دریافته اند که مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست

آن ها که تصور میکنند مبارزه در راه استقلال وآزادی مستضعفین ومحرومان جهان با سرمایه داری ورفاه طلبی منافات ندارد با الفبای مبارزه بیگانه اند

وآنهایی هم که تصور می کنند سرمایه داران و مرفهان بی درد با نصیحت و پندواندرز متنبه می شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک میکنند.آب در هاون می کوبند

بحث مبارزه ورفاه وسرمایه ،بحث قیام و راحت طلبی ،بحث دنیا خواهی وآخرت جویی دو مقوله ای است که هرگز با هم جمع نمی شوند

وتنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر ومحرومیت واستضعاف را چشیده باشند

فقرا ومتدینین بی بضاعت گردانندگان وبرپادارندگان واقعی انقلابها هستند

ما باید تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستظعفین را حفظ کنیم

صحیفه امام جلد21صفحه87