شلیک 59 ؛ تجملات و هدر دادن بیت المال

اگر مبلغی از مخارج دولت،عبارت از تغییر دکوراسیون اتاق مدیرکل ومعاون وزیر ،وزیر و فلان مسئول قضایی وفلان مسئول دربخشهای گوناگون دیگر باشد.این جرم وخطاست

دستگاهها باید بخشنامه کنند ودر مورد این تغییر دکوراسیون ها وتغییر وزارتخانه ها وتغییر خانه ها وخرجهای اضافی حدی معین بکنند.من نمی گویم مثل بعضی از تندروها باشیم که می گویند در مسجد بنشینیم و وزارت کنیم، نه در مسجد نمیشود. وزارت کردن یک ساختمان وچهار تا اتاق وتعدادی مسئول ویک مقدار هم بالاخره امکانات برای زندگی آن آقایی که می خواهد خدمت بکند،می خواهد اما باید درحدی باشد.گاهی از جاهایی گزارش های نومیدکننده ای می رسد ودر برخی موارد انسان واقعا عرق شرم بر پیشانیش می نشیند. رعایت کنید!!!ه

مقام معظم رهبری مورخه 70/5/23