الگو  46 ؛  کدوم عشق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

پسرجان، تک چرخ نزن!!! خطر داره

عشمه

صدوپنجاه میلیون تومان، شما به این ماشین دودرب  پول دادی !!!؟؟...... آره

خب با این پول میشد، چند دستگاه ماشین خوب خرید  و کلی  استفاده کرد ؟؟؟

عشقم بود، اینو خریدم

تازه رنگ پیرهنمم، به عشق ماشینم، انتخاب کردم

بچه ها، چی دارین میخورین !!؟؟ آخه نون پنیر هم شد غذا !!!؟؟  بی خیال. صفاشو عشق است

این موتور چیه خریدی!!؟؟ مگه باهاش کجا میخوای بری!!؟؟

عشقمه

بچه ها، با این بلم ها، میدونین دارین کجا میرین؟ 30 کیلومتر از ساحل خودی جدا میشین!!خیلی خطر داره

ما هم میدونیم خطر داره!! ولی تکلیفه! باید درهرحال دفاع کرد

خطراشم عشقه

سی سال روی این تخت افتادی! آخه، برای چی خودتو به این روز انداختی!؟

ناراحت یا پشیمون، نیستی!؟؟... نه. هروقت یادم میاد که برای خدا رفتم جبهه، دردها برام با معنا میشه

درد میکشم و عشق میکنم

تو ترسیده نشدی!؟... تو عملیات فاو، رفتی رو مین! پات قطع شد! حالا باز برگشتی

با این پا ، میخوای غواصی کنی !؟ اونم با یک فین !؟

حاجی عشقه ! کاریش نمیشه کرد

این ماشین که اسباب بازیه!؟ خجالت نمیکشی!!! ؟ نه. چرا خجالت

با هیچ ماشینی دیگه عوضش نمیکنم

عشقمه

رو سیمای خاردا خوابیدی!! درد نداره ؟. چرا ؟ مگه میشه درد نداشته باشه 

ولی چون برا خداست ! شیرینه

واحد تخریب و معبر زدن رو خودم انتخاب کردم! عشقمه

جمع آوری زباله!!! وقتی با نیت خالص باشه! دیگه کراهت نداری از انجامش

آخه اینجا قتلگاه شهید چمرانه! اینجا زیارتگاهه ! خادمی زائران شهید چمران، عشقمه

 عشق است، حسین

------------------------------------------

صلاح کار کجا و من خراب کجا  ***  ببین تفاوت ره کز کجاست  تا بکجا