افسر بسیجی

بمناسبت سالروز شهادت بزرگ مرد تاريخ ايران شهيد دكتر مصطفي چمران

دهلاویه  قتلگاه دكتر چمران ، يادماني كه در وسط بيابان همچون نگيني ميدخشد و حق را ميشناساند

اسفند سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت

کاروان راهيان نور دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و پیام نور چناران

http://revayatefabric.ir/upload/DSC03803 [DVD (NTSC)].JPG   

نظافت محوطه يادمان

http://revayatefabric.ir/upload/DSC03807 [DVD (NTSC)].JPG

ازش پرسيدم ... گفت: در وقت آزادي كه دارم ... عاشقانه ساعاتي را وقف اين كار كردم

براستي در كجا دنيا  در كدام ارتش ، چنين صحنه اي را  از يك افسر ديده ايد......!!!؟؟؟

رمز جاودانگي شهدا  ، حقانيت  راه ... يعني اين