عبرت 45 ؛ پهباد، لشکریان ابرهه

وقتی خبر نشاندن هواپیمای متجاوز،پهباد اسکن ایگل، جاسوسی آمریکا رو شنیدم، سجده شکرکردم

اینها نیست، مگر امداد الهی

خدا خرمشهر را آزاد کرد... خدا، بفکرهای جوانان ما کمک کرد

آی مسئولین، سرداران ... و همه

با تمام تلاشهای علمی،که دارید! و تجهیزات اطلاعاتی که بدست آورده اید

از"خدا"! از مردم! از جوانان! ازخون شهیدان و دردجانبازان! غافل نشوید

این پیروزیها مغرور و از ملت! غافلتان نکند

ریشه ی این موفقیتها، پیروزیهای چشمگیر و خیره کنند!! چیست !!؟؟

سپاهی که، روزی برای یک قبضه آرپی جی! مانده بود، چه قدرتی او را به این اقتدار رساند!!؟؟

جز خون هزاران جوان بسیجی!؟ جز صبر و تحمل خانواده های شهدا!؟

وجز مقاومت مردم، درمقابل تمام کمبودها ! و کوتاهی ها و قصورهای من و شما

شکار این تجهیزات پیشرفته، نشانه ی امداد الهی ست، که مسئولیت ما را سنگین تر میکند

خدا نشان داد، که اگر با هم باشید! اهل دنیا نشوید!مطیع امامتان باشید! پیروزتان میکنم

آیا از این واضح تر !!!!! ه

هر کس بخواهد برای نابودی کعبه! با فیل!. با ناوگانهای جنگی!. قشون کشی کند! سرنوشت لشکریان ابرهه را، درصحرای طبس! درخلیج فارس خواهد داشت

خدا، همان خداست... اگر ما مومن باشیم