عبرت  46؛ جهاد اکبر

جبهه ی سخت، شلمچه ی نفس گیر در شهر

میدانهای مین نامحسوس!!  سیم های خاردار نرم

انفجارات مهیب بی صدا !! ه

 وقتی لشکریان اسلام از جنگ سختی برمیگشتند، در ورودی شهر، به دستور پیامبر صل الله همه ایستادند و حضرت خطاب به آنها فرمودند: درجهاد اصغر سربلند و پیروز شدید، بر شما باد جهاد اکبر!! همه تعجب کردند

یارسول الله، جنگ به این سختی

عملیات کربلای 5، شلمچه، طلائیه! فکه! رملها! بیابانهای داغ! تشنگی ها! اسارتها! جراحتها

اینها جهاد اصغر بود!!!!!؟؟؟ جهاد کوچک!!!ه

خدا بخیر کند !! پس جهاد بزرگ ، کدام است !!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟

حضرت فرمودند

جهاد بزرگتر و سختر!درشهرهاست! در خانه ها!درادارات!دانشگاهها!در حجره های تجارت!درشرکتها

الان شما دارید وارد شهر میشوید! وارد یک جبهه ی سختر

حب جاه و مقام

رفاه طلبی و لذت جویی ها

دنیا طلبی

هر کس در این جبهه هم پیروز شود!! آنگاه مجاهد واقعی ست

رزمنده ی واقعی!! مجاهد مخلص!! را در شهر میشود شناخت

چه بسا رزمندگانی بودن، که درجهاد اصغر، در اروند غرق نشدن!! اما درجهاد اکبر در یکمتر آب غرق شدن

سپاه سوم عراق، نتوانست آنها را اسیر کند!! اما در جهاد اکبر! در یک روستا، اسیر چهارراس گاو شدند

خوشا به حال آنها که اهل مبارزه اند!! نه اهل جنگ

که سعادت و شهادت، در مبارزه است، نه در جنگ

و مبارزه همچنان باقی ست