شلیک 62   بی اخلاقی در ورزش

سلام

بنا به اظهارات فوتبالیستهای باتجربه و باسابقه ی قدیمی(پیروانی، عابدزاده و...)متاسفانه فوتبال ما شده، تجارتخانه!! زمان ما اصلا اینجوری نبود، ما به عشق فوتبال و برا ورزش، وارد زمین میشدیم، بفکر پول نبودیم

اما امروزه حرف اول رو "پول" میزنه... کسی منکر پرداخت حقوق و دادن پول به یه فوتبالیست نیست، اما این نباید موجب بداخلاقی در ورزش بشه!! به رسانه ها کشیده بشه!! جنجال و دعوا به راه بیندازه 

ماموریت اصلی ورزش، ایجاد شورونشاط، سلامتی و سربلندی جوانان است

 افسوس که "روح پهلوانی" در حال غروب است

بزرگان ورزش، سردار پیروزی از شما بعیده....هر چه بگندد..... وای به روزی که بگندد