شب یلدا . شب چله

آیت االه جوادی آملی

از سنتهای شب یلدا است> شب نشینی> دید وبازدید> صله رحم و

بهره گیری علمی از آن فرصت با طرح مسائل علمی و تاریخی

سنت دیگر آن مناسب است

مومنان درچنین فرصتهایی با زوایای زندگی و سیره معصومان درجهت رشد وکمال علمی و معنوی آشنا شوند

------***----***----***------

ببخشن اصلا نِمُخوُم تو ایشب یِلدا ، تو ذوقتا بِزنوُم... ولی با بعضی کارایی که از دوروبریام، مِبینوم... هم خِندَم مِگیرَ!! هم گِریَه........

مِدَنِن  ِبِریچی!!!؟؟؟ اَخِه ما مَغزُ  وفَلسفِه ی هَمیِه چیزار، وِل کِردِم! چِسبیدِم به ظاهِرِش!! به پوُستَه اش..... درمراسم مَذهَبی مام

هَمینجُورِم!! مِراسِم سُنَتی مام هَمینجُورِم!!ه

بابا، اصلِه کاریش چیَه!؟ مَغزِش چِیَه !!؟؟

 شب یلدا بری چی بوُدَ ؟ فِلسِفَش چِیَه ؟ از کُوجِه اَمِده ؟ اصلا یعنی چی!؟

هَمین که دوُ تا هَندِوَنَه ،چار کیلو میوه، یَکَم از همی آجیل ماجیلا بِخِرم، بعد هم بشینِن دورهم تا بوق نصفه شوُ  بُخُورِم!؟ کافیه!؟ همی

دِگَه شد، شُو چِلَه!؟ شمارو بخدا به مو بِگِن، تو همی مِهمونیه اِیمشوُ... قِرارَه چه اتفاقه بیفتَه !!؟؟

بصیرتی که مِگَن داشته باشِن، فقط  دِمِسائله سیاسی نِیَه! دِ تِمامِ کارای که تو دُنیاتا انجام مِدِن

بِصیرَت داشتَه بَشِن!!! یَعنی : بِفَهمِن دَرِن چِکار مِنِن