شلیک  70 ؛  مسلمانان، شیعیان! "دوستداران" ولایت!!ه

چرا امامان معصوم علیه السلام، که جانشینان پیامبر صل الله و نماینده ی خدا بودند!! به حاکمیت نرسیدن!!؟؟

فقط حضرت علی علیه السلام، اول مسلمان، اول جان نثار پیامبر، اول امام،  4سال!!!! فقط 4سال.... آنهم بجای خلفا !! نه بعد پیامبرصل

الله !! بعنوان خلیفه چهارم !! به حاکمیت رسید

آیا در مدت همین چهار سال !!! گوش بفرمانش بودند !!!!؟؟؟؟؟ چرا !!؟؟

چرا حرف علی را ، منطق او را نپذیرفتن !!؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا !!؟؟؟

نعوذ بالله، زور میگفت!؟ ظالم بود!؟ توقع داشت همه کورکورانه مطیع او باشن!؟ بدنبال رفاه و عیش و نوش بود!؟ پارتی بازی میکرد!؟

حق کسی رو ضایع کرد!؟ مدیریت نداشت!؟ شجاع نبود!؟  

او که زیباترین، بزرگترین، عارفترین، آگاه ترین انسان بود 

چرا بین "دوستانش" منزوی و خانه نشین شد !!؟؟

او که درمنطق، درعقلانیت، درمعنویت، تا همیشه تاریخ اول خواهد بود، پس چرا به نزد او نرفتن!؟

چرا بدون هیچ دلیل او را کنار گذاشتن!!!؟؟

چرا بدست یک مسلمان!! حافظ قرآن!! در ماه رمضان!! در مسجد!! درحال نماز!! ترورشد!؟

چچچچچچچچچررراااااااااااا!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چرا بعد او تمام فرزندانش را منزوی و یک به یک، "خودمسلمانان" قربت الی الله، کشتند!!؟؟

تا جایی که آخرین ذخیره الهی، از دست مسلمونا غایب شد!!! تا به سرنوشت بقیه دچار نشود

مسئله این وسط چیست !!؟؟

مشکل کجاست!!؟؟

مقصر کیست!!؟؟

و امروز بعد گذشت صدها سال با اینهمه پیشرفتهای علمی، هنوز مسئله ولایت، لاینحل مونده!چرا؟

گیر کار کجاست!!؟؟

چرا مسئله به این آسانی، به این واضحی، بین علماء! بین مسلمونا ! بین ولایتی ها!!!!!!! حل نشده

چچچچچچچچچچچچرررررررررررررااااااااا!!!!!!؟؟؟؟؟؟