شلیک 71 ؛ قاطعیت قوه قضاییه !!!!! سرعت عمل بانک مرکزی

شبکه خبر، سوم دیماه 1391- اخبار ساعت بیست

رئیس قوه قضاییه در جمع بازرگانان و تجار

ما هنوز لیست بدهکاران را و ... که قرار بوده بانک مرکزی ارسال کند! دریافت نکرده ایم

ما بنا داریم، فعلا دخالتی نکنیم !! تا خودشان اعلام کنند!!!!!!!!!!!!!!!! ه

--------------

فابریک: با لیستهایی که از قبل دستتون بوده!! چیکار کردین !!!؟؟؟

با 3000میلیاردی ها !!!؟؟؟

باشه لیست رو میفرستیم !!! ببینیم چیکار میکنی

آقازاده ها رو که گرفتین !! به همه پرونده تخلفات رسیدگی کردید!!!ه

فقط منتظر لیست بدهکاران بانکید !!!!!!!!!!!!! احسنت.. ایول