فرهنگ تربیتی جبهه

چه کسی از همه فهیم تر است !!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چه کسی بهتر از همه میداند !!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چه کسی پیشرفتش از بقیه سریعتر است !!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چه کسی فراگیریش، بیشتر از فراگوییش است !!؟؟؟؟؟؟

چه کسی پیش خدا و خلق عزیزاست !!؟؟؟؟؟؟

چه کسی از لحاظ روحی  روانی سالم است !!؟؟؟؟؟؟

چه کسی به خدا و معاد .... ایمان دارد !!؟؟؟؟؟

آنکس که خیلی راحت! با آرامش! صریح!  بگوید : نمیدانم !!!!!!!!همین