نشاط 26 ؛ مشهد ، از شب 5 دیماه تا نیمه روز7 دی ماه 91


عَجَب شانسِ دِرِم ما... یَگ روُزم که خَانِه ی مادَر زَنِما دَعوَتِم ... هوا برفِیَه

حالا هم مجبورِم هر جور شُدَه خودِمار بِرسَنِم... کی جرأت دِرَه نِرَه ....... مادَرزَنَ

مو ، مِشِدیوم ، اَگِه از آسِمُون، برف که چه عَرض کُنوم! گلولَه بِبارَ.... هیچ واهِمه ای نِدَروُم

بِبین یَرَه .... ضدیَخ  نِرِختِم ... رادیاتِما یَخ زِد