درس ؛ 33

نخلستانهایی که، به قدوم یاران آخرالزمانی امام عشق، مقدس شد و معبد دلسوختگان و عاشقان گردید

ای پیک راستان، خبر یار به ما بگو  ***  احوال گل به بلبل دستان سرا بگو

از راست.شهید قیاسی- شهید اسماعیلی-شهیدعلی اسلامی-شهیدحمیدصبوری-سال1364

---------------------------------------------------

من از دیار حبیبم، نه از بلاد غریب  ***  مهیمنا برفیقان خود رسان بازم

خدایرا مددی  ای رفیق ره تا من  ***  بکوی میکده  دیگر علم برافرازم

هوای منزل یار آب زندگانی ماست

بیاد یار و دیار آنچنان بگریم زار  ***  که از جهان ره و رسم سفر براندازم